تعرفه تبلیغات در بلاگرام چقدر بوده و بر چه اساس تعیین می‌شود؟

هزینه تبلیغات در بلاگرام بر اساس شیوه تبلیغ، هزینه‌های جاری بلاگرام، هزینه تبلیغات در سایر سایت‌های بزرگ ایرانی و تعدادی دیگر از پارامترها توسط واحد تبلیغات بلاگرام مشخص می‌شود. تعرفه‌های موجود روز به روز و با توجه به تغییر پارامترها تغییر می‌کنند.

#تبلیغات