دویدن به عقب اندام را زیبا می‌کند!

هنگامی که به #عقب می‌دوید یا راه می‌روید ناخودآگاه و به‌طور #غریزی پشتتان را #صاف می‌کنید. این ورزش #کمردردی که در اثر #خمیده راه رفتن ایجاد شده را کاهش می‌دهد.

همچنین این تمرین یک ورزش کاملا #هوازی است و نه تنها #کالری زیادی می‌سوزاند بلکه با تمرین دادن گروه‌های #عضلانی به خصوص عضله #چهار سر ران یک تمرین #کامل است.

بهتر است این تمرین را روی یک سطح #صاف و هموار انجام دهید تا دچار #آسیب نشوید.