وضعیت مناسب #بدن در حالت خوابیده

با انتخاب یک بالش مناسب از آسیب رساندن به #گردن خود جلوگیری کنید.

یک #بالش مناسب باید به اندازه کافی سفت باشد تا سر و گردن را با ستون فقرات به طور موازی قرار دهد، درست همانند وقتی که در حالت ایستاده هستیم.