نحوه صحیح #درازنشست

روی یک سطح نرم به پشت #دراز بکشید. #زانوهایتان را خم کنید. #دست‌هایتان را می‌توانید به صورت ضربدری روی سینه قرار دهید یا می‌توانید آن‌ها را پشت #گوش بگذارید. عضلات #شكم را منقبض كنید و تا حدی بالا بیایید كه #شانه‌ها از روی زمین جدا شوند. بعد از بالا آمدن دوباره به آرامی پایین رفته و حرکت را ده مرتبه انجام دهید. توجه داشته باشید که نباید به گردنتان فشار بیاورد. اگر در ناحیه #گردن احساس #ناراحتی و #درد کردید حرکت را #اشتباه انجام داده‌اید.