انجیر خشک یا انجیر تازه!

صد گرم #انجیر خشک:

۲۴٩ کالری

٩.۶۳ گرم کربوهیدارت

۳.۳ گرم پروتئین

٩.۰ گرم چربی

مناسب افراد دارای طبع سرد

صد گرم انجیر تازه:

٧۴ کالری

١٩ گرم کربوهیدارت

٧.۰ گرم پروتئین

۰.۳ گرم چربی

مناسب افراد دارای طبع گرم