نسبت #قد و #وزن ایده‌آل در خانم‌ها و آقایان

خانم‌ها:

قد: ١٥۰ سانتیمتر وزن: بین ٥۰ تا ٥۳.٥ کیلوگرم

قد: ١٥۲.٥ سانتیمتر وزن: بین ٥١ تا ٥۴.٥ کیلوگرم

قد: ١٥٥ سانتیمتر وزن: بین ٥۲ تا ٥٥ کیلوگرم

قد: ١٥٧.٥ سانتیمتر وزن: بین ٥۳ تا ٥٧ کیلوگرم

قد: ١v۰ سانتیمتر وزن: بین ٥٥ تا ٥۸ کیلوگرم

قد: ١۶۲.٥ سانتیمتر وزن: بین ٥٧ تا ۶۰ کیلوگرم

قد: ١۶٥ سانتیمتر وزن: بین ٥۸ تا ۶۲ کیلوگرم

قد: ١۶٧.٥ سانتیمتر وزن: بین ۶۰ تا ۶۴ کیلوگرم

قد: ١٧۰ سانتیمتر وزن: بین ۶۲ تا ۶۶ کیلوگرم

قد: ١٧۲.٥ سانتیمتر وزن: بین ۶۳ تا ۶۶ کیلوگرم

قد: ١٧٥ سانتیمتر وزن: بین ۶٥ تا ۶۸ کیلوگرم

قد: ١٧٧.٥ سانتیمتر وزن: بین ۶٧ تا ٧۰ کیلوگرم

قد: ١۸۰ سانتیمتر وزن: بین ۶٩ تا ٧۰ کیلوگرم

آقایان:

قد: ١٥٧ سانتیمتر وزن: بین ٥۶ تا ۶۰ کیلوگرم

قد: ١۶۰ سانتیمتر وزن: بین ٥٧ تا ۶١ کیلوگرم

قد: ١۶۲.٥ سانتیمتر وزن: بین ٥٩ تا ۶۲ کیلوگرم

قد: ١۶٥ سانتیمتر وزن: بین ۶١ تا ۶٥ کیلوگرم

قد: ١۶٧.٥ سانتیمتر وزن: بین ۶۲ تا ۶٧ کیلوگرم

قد: ١٧۰ سانتیمتر وزن: بین ۶۴ تا ۶٩ کیلوگرم

قد: ١٧۲.٥ سانتیمتر وزن: بین ۶۶ تا ٧١ کیلوگرم

قد: ١٧٥ سانتیمتر وزن: بین ۶۸ تا ٧۳ کیلوگرم

قد: ١٧٧.٥ سانتیمتر وزن: بین ٧۰ تا ٧٥ کیلوگرم

قد: ١۸۰ سانتیمتر وزن: بین ٧١ تا ٧٧ کیلوگرم

قد: ١۸۳ سانتیمتر وزن: بین ٧۳ تا ٧٩ کیلوگرم

قد: ١۸٥.٥ سانتیمتر وزن: بین ٧۶ تا ۸١ کیلوگرم

قد: ١۸۸ سانتیمتر وزن: بین ٧۸ تا ۸۳ کیلوگرم

قد: ١٩۰ سانتیمتر وزن: بین ۸١ تا ۸٥ کیلوگرم