چند کار اشتباه هنگام استفاده از #تردمیل

- استفاده از کفش‌های کهنه و نامناسب.

- به پای خود نگاه می‌کنید.

- پای‌ خود را می‌کوبید.

- همیشه یک کار روتین را انجام می‌دهید.

- بیش از اندازه از دست‌ها استفاده می‌کنید.

- گام‌های خیلی بلندی دارید.

- به جلو قوز می‌کنید.

- بیش از اندازه تمرین می‌کنید.

وقتی یک #تمرین را مرتب تکرار و تکرار می‌کنید، بدن شما با آن سازگار می‌شود و در نهایت به فلات تمرینی می‌رسید. ۳ مؤلفه تمرین شامل شدت، تعداد و #زمان است. برای اطمینان، هر هفته تنها یکی از این مؤلفه‌ها را افزایش دهید. اگر می‌خواهید این هفته طولانی‌تر بدوید، در کنارش سریع‌تر #دویدن را امتحان نکنید. شدت را بعد از آن که تعداد و زمان را بیشتر کرده‌اید، افزایش دهید.