خطر #سكته مغزی در آرايشگاه!

هنگام شستن سر در آرايشگاه، سر به عقب خم می‌شود. در این حالت يكی از عروق اصلی گردن كشيده می‌شود و ممکن است پاره شود كه این امر منجر به انسداد جريان خون يا مغز يا ايجاد لخته خونی می‌شود!