👆👆👆👆👆👆👆

تشکر ویژه بهداد سلیمی از سایت #ورزش سه؛

بهداد سلیمی :"من بدون تعارف باید یک تشکر ویژه از سایت #ورزش سه بکنم که خبر ها را با سرعت و کامل در سایتتان قرار می دهید و ویدئوها نیز به طور کامل در سایتتان در دسترس است، تمام اتفاقات #ورزشی را می توان در سایت شما به خوبی پیدا کرد و یک خسته نباشید ویژه به تمام اعضای سایت #ورزش سه می گویم که اینگونه توانستید به خوبی وقایع المپیک را پوشش بدهید."

@Footbaliha