ولی به نظرم بهترین شغل دنیا رو مدیر برنامه های سردار آزمون داره، صبح از خواب بیدار میشه یه سرچ میزنه یه تیم پیدا میکنه میگه به سردار پیشنهاد داده، آخرم میره با روستوف تمدید میکنه

*Fox*

@Footbaliha