آرامش و صبور بودن را زمانی آموختم که رونالدوی مغرور و جوان در دوئل با کافوی کبیر شکست خورد و با دست به سینه او زد و کافو را هل داد اما واکنش کافو فقط خنده بود و خنده همان لبخند زیبای همیشگی اش

*A.f rossoneri*

@Footbaliha