من اگه خواهر داشتم اولین چیزی که بهش یاد میدادم تیم درست انتخاب کردن بود و بهش میگفتم عشق مهم تر از پول،جام و قدرته دومیش هم فیفا بازی کردن بود. شاید این آموزه ها تو زندگیش برای انتخاب های مهمتر هم سازگار میشد. #پول_همه_چیز_نیست

#بردیوف

@Footbaliha