وحید آنلاین یجوری نوشته شادی به اختیار انگار قبلا با گلوله مارو میزدن

سس مایونز نگید دیگه.

ما برای باختن از آرژانتین هم شادی کردیم اینو که دیگه بردیم((((((((((:

Fury

@Footbaliha