۱۱ ژوئن ۲۰۰۷

برت تراوتمان همان پسرک شجاع آلمانی، همان زندانی، همان فردی که هزاران هزار نفر بر علیهش تظاهرات کردن به عنوان بزرگترین بازیکن تاریخ باشگاه سیتی انتخاب میشود و توسط ملکه الیزابت دوم مدال لیاقت و مدال افتخار دریافت میکند

#AmirZukic

@twittspoRt