🏀 بسکتبال حرفه ای ان بی ای 🗓 یکشنبه 31 اردیبهشت 🏀گلدن استیت وری یرز 120 - سن آنتونیو اسپرز 108 🏀 دیدار نهایی کنفرانس شرق 🔹بوستون سلتیکس 0 - کلیولند کاوالی یرز 2 🏀دیدار نهایی کنفرانس غرب 🔹گلدن استیت وری یرز 3 - سن آنتونیو اسپرز 0 🔴دیدارهای مرحله…