من هوادار یونایتد ام ولی به خودم اجازه نمیدم به کلوپ بی احترامی کنم، فقط کافیه شما به وضعیت غالب ده سال گذشته ی این تیم نگاه کنید و به وضعیتی هم که کلوپ ساخته نگاه کنید، این ثبات ارزشمندترین چیزیه که کلوپ به آنفیلدی ها اضافه کرده.

مربی جادوگر نیست، وقت میخواد تا به ایده آل هاش برسه.

#استادمار

@Footbaliha