برانکو

پرفوسور

ایرانکویچ

یه هر چیز دیگر که به تو بگویند

و با هر اسمى و لقبى

بد جور دلمون رو فتح کردى و

بس ناجوانمردانه دیوونت شدیم

پرسپولیس صدر جدوله لیگه و

تو با اختلاف صدر جدول قلب من

من و ٣٩/٩٩٩/٩٩٩ دیگر شدى

حس خوبى که فرگوسن به منچسترى ها میداد

حس خوبى که آریگو ساکى به میلانى ها میداد

و حس خوبى که تو با من و ما میدى

تو عشقت به پرسپولیس فرا تر از شال قرمزته

و ستاره اصلى تیم هم خودتى.

به اسم پرسپولیس قسم که نمیزاریم هر لومپن و دلالى به تو توهین کنه ...

ما همه هم وطنیم

ملیت : پرسپولیس

Red ⚫⚫

Or

Dead❤🔴❤

*Mp*

@Footbaliha