🏀 بسکتبال حرفه ای ان بی ای 🗓 دوشنبه اول خرداد 🏀 بوستون سلتیکس 111 - کلیولند کاوالی یرز 108 🏀 دیدار نهایی کنفرانس شرق 🔹بوستون سلتیکس 1 - کلیولند کاوالی یرز 2 🏀دیدار نهایی کنفرانس غرب 🔹گلدن استیت وری یرز 3 - سن آنتونیو اسپرز 0 🔴دیدارهای مرحله حذفی…