نمیدونم به چه آماری تو دربی خوشحالین دوستان پرسپولیسی

هم تعداد برد و گل زده و بیشترین برد پشت سرهم دست اس اسه آمارش. رکورد نبردن تیم مقابلم دست خودتونه هفت ساااال

*متی*

@Footbaliha