خب دیگه داریم نزدیک میشیم به ۱۳ کا شدن

کم کم ادمینا شروع میکنن دنبال بازیکن شماره ۱۳ ناب بگردن آرشیو کنن ۱۳ کا شدیم بذارن

و این رشته سر دراز دارد :)

+ AlirezaBVB +

@TwittSport