🏀 بسکتبال حرفه ای ان بی ای 🗓 سه‌شنبه دوم خرداد 🏀 گلدن استیت وری یرز129 - سن آنتونیو اسپرز 115 🏀 دیدار نهایی کنفرانس شرق 🔹بوستون سلتیکس 1 - کلیولند کاوالی یرز 2 🏀دیدار نهایی کنفرانس غرب 🔹گلدن استیت وری یرز 4 - سن آنتونیو اسپرز 0 ✔️گلدن استیت به فینال…