بازی ذرت کاران با تشتک سازی رو بخوای از رو صندلی آخر طبقه دوم ورزشگاه ببینی سه بار آدمو میگردن که ترقه نداشته باشی😐

اونوقت یارو رفته مجلس تیراندازی و بمب اندازی کرده

*Ali*

@Footbaliha