اوبامیانگ تا سال ۲۰۲۰ با ما قرارداد دارد ولی اگر پیشنهادی برای فروش وی دریافت کنیم می نشینیم و با اوبا بر سر آن صحبت می کنیم زیرا هر بازیکنی قیمتی دارد.

* واتسکه *

@Footbaliha