تاریخ بسکتبال امشب به قبل و بعد از کوبی تقسیم خواهد شد...
هواداران بسکتبال امشب در آخرین حضور کوبی برایانت در بازی لیکرز مقابل یوتا با اسطوره تکرارنشدنی NBA خداحافظی خواهند کرد 😢
🏀 Footbaliha

تاریخ بسکتبال امشب به قبل و بعد از کوبی تقسیم خواهد شد...

هواداران بسکتبال امشب در آخرین حضور کوبی برایانت در بازی لیکرز مقابل یوتا با اسطوره تکرارنشدنی NBA خداحافظی خواهند کرد 😢

🏀 @Footbaliha