به نظرم برای کری خوندن با لیورپول نیاز به اشاره به قیچی ماتا تو انفلید یا اینکه ربع قرنه لیگ نبردن نیست همین خفت کافیه که لویی فن خال دو سال دبلشون کرد

*moni*

@Footbaliha