‏خیابانی کلا بازیکنها رو باحیوونها مقایسه میکنه

خدادادغزال تیزپابود

سردار ازمون هم اسب صحراس

کاش ادامه نده که باید گاومیش تیم رو هم معرفی کنه

*مهندس مخمل*

@Footbaliha