خیلى ها به سخره میگیرنت .

خیلى ها بهت میخندن .

چون میدونن اگر برگردى بد جور جر وا جرشون میکنى.

خاطرات بد از شیطان قرمز مشکى بد جور اذیت میکنه ...

اره طرفدار ٢ روزه ☺

*Mp*

@Footbaliha