‏فرق من و کیروش اینه که اون سالی۲بار تو مصاحبه حرص میخوره و nمیلیون دلار در میاره

ولی من هر روز حرص زندگی رو میخورمو هیچ میلیون دلار در میارم

* پسر کوچه پشتی *

@Footbaliha