جو ورزشگاه الان سوسول بازیه...

داد و بیداد نمیکنن...

سال های قبل ورزشگاه رو سر برزیل و ایتالیا خراب میشد...

الان بلژیک داره هنرنمایی میکنه

*رهگذر کوچه آوارگان*

@Footbaliha