بیاید شربتی رو قضاوت نکنیم. شاید دیشب رفته خواستگاری، بابای دختره گفته باید پایان خدمت داشته باشی تا دختر بهت بدیم. باید بره سربازی بیچاره

*حمید ابراهیمی*

@Footbaliha