تقلیدی که برنامه خنداننده برتر از برنامه استیج میکنه خیلی شدیدتر از تقلید خوشحالی بعد از گلی که رضاییان از رونالدو میکنه...

# رسانه تقلید کار ملی

"جان بر کف باواریا"

@Footbaliha