‏بعضی که جامعه راسکسیستی می بینند، دچار اختلال هستند یکی حضورزنان در مسابقه والیبال راابتذال و دیگری زن تروریست را برای استفاده جنسی می داند

*Mohamad Ali abtahi*

@Footbaliha