امروز با ی 3شیر فن داشتم بحث میکردم،گفتم ک چجور لیگیه ک از 500 تا بازیکن شاغلش 130 تاش فقط بومین

گفت این مهمترین دلیل جذابیت لیگ جزیرس :|||||

والا من نمیدونم چجور جذابیته ک تیمای مطرحش فقط 4 تا بازیکن بومی دارن:|||

اونجا بود ک ب افق خیره شدم...

#امیر

@Footbaliha