ترکیب اصلی میلان- یوونتوس

میلان

دوناروما، آباته، الکس، رومانیولی، آنتونلی، هوندا، مونتولیوو، کوکا، بوناونتورا، باکا، بالوتلی

یوونتوس

بوفون، بارزالی، بونوچی، روگانی، لیششتاینر، پوگبا، مارکیسیو، آساموا، الکس ساندرو، مانژوکیچ، موراتا

=================

@Footbaliha