خب بهتره دیگه از فاز لیورپول من یو بیایم بیرون :|

بازی مهمی قراره تو سری آ برگزار بشه

یووه باید ب مصاف فیورنتینا بره

یووه و الگری با برد تو این بازی میتونن دهن منتقداشانو کاه گل بگیرن و فیورنتینا هم با برد میتونه دهن باز منتقدای یووه رو بازتر کنه :|

#امیر

@Footbaliha