این هفته با اخبار شانس خوب پیوستن صلاح و فن دایک شروع شد، که این خبرها با پایان این هفته تمام خواهند شد. درجستجوی بازیکنان جدید...

*Joao victor*

*توئیت ترجمه شده*

@Footbaliha