بیشترین پژوهشگران جهان در کدام کشورها زندگی می‌کنند؟

این نقشه نشان‌دهنده این است که بیشترین پژوهشگران و محققین دنیا در کجا زندگی می‌کنند. هرچه رنگ بنفش پر رنگ‌تر باشد به میزان تراکم بیشتر #دانشمندان است.

همانطوری که پیداست کشور #ایران در میان کشورهای منطقه از سطح خوبی برخوردار است ولی به نسبت کشورهای اروپایی و آمریکایی از سطح تعداد پژوهشگران خوبی برخوردار نیست. شاید عامل اصلی این مطلب فرار مغزها باشد.