#نقشه نشان دهنده نسبت جنسی #جمعیت در کشورهای مختلف جهان.

صورتی: کشورهایی که در آن‌ها تعداد زنان از مردان بیشتر است.

بنفش: کشورهایی که در آن‌ها تعداد مردان با زنان برابر است.

آبی: کشورهایی که در آن‌ها تعداد مردان از زنان بیشتر است.

خاکستری: اطلاعات موجود نیست.