#نقشه: پورنوگرافی در کدام کشورها آزاد و در کدام کشورها ممنوع است؟

سبز: #پورنوگرافی قانونی است.

زرد: پورنوگرافی با توجه به برخی محدودیت‌ها قانونی است.

قرمز: پورنوگرافی غیرقانونی است.

خاکستری: اطلاعات در دست نیست.