به کدام کشورها در سری داستان‌های هری پاتر اشاره شده است؟

به کدام کشورها در سری داستان‌های هری پاتر اشاره شده است؟

کشورهای قرمز رنگ #نقشه کشورهایی هستند که در مورد آن‌ها به طور مستقیم در کتاب‌های هری_پاتر اشاره شده. کشورهای نارنجی هم کشورهایی هستند که به طور ضمنی و غیر مستقیم بهشون اشاره شده.