9GIL

طنز گیلکی

کامبيز شه رشت ٚ بازار ٚ ميئن ايتأ جديد ٚ تۊمان بيهينه. فرۊشنده جه واپرسه:

شيمي تۊمانان چند تۊمانه؟

فرۊشنده گه: ۷۰۰ تۊمان!

کامبيز گه: ۷۰۰ تۊمان جديد ايتأ جديد ٚ تۊمان ٚ وأسي یا ۷۰۰ تۊمان قديم أن ٚ وأسي؟

😂

تصویر قلعه رودخان در گیلان. قلعه #رودخان جزء قدیمی‌ترین قلعه‌های ایران به شما می‌رود.

برای رسیدن به ساختمان اصلی این #قلعه لازم به پیمودن بیش از ۱۰۰۰ #پله است!

از این قلعه در جنگ‌های مختلفی مثل حمله مغول‌ها به ایران، حمله #اعراب به #ایران و حمله #اسکندر مقدونی مورد استفاده شده است.

این قله یکی از …