شعری که در گرداگرد #آتش به شکل دست جمعی در نوروزبل خوانده می‌شود.👇👇

گۊرۊم، گۊرۊم، گۊرۊم بل

نؤرۊز ما #نؤرۊزبل

نؤسال بۊبۊن سالˇ سۊ

نؤ بدی خؤنه واشۊ

نؤزا ؤ بۊد ؤ وابۊ

أمئه رۊزی‌ئره واشۊ