گردنه حیران زیرتیغ جاده‌سازی

پیمانکاران در گردنه #حیران با عنوان «طرح تعریض جاده #اردبیل به #آستارا» بی‌محابا درحال تاخت و تاز هستند. مسئولان علت اجرای این طرح را کاهش تصادفات جاده‌ای عنوان کرده اما فعالان محیط ‌زیست آن را یک کوه‌خواری دولتی می‌دانند.

براساس آمار مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست، در هر ثانیه ۳۵۰ متر مربع #جنگل و مرتع در كشور نابود می‌شود. در صورت اجرای کامل این پروژه، میزان خسارت به #جاده حیران ۸ هزار میلیارد است.