‏#خبر: «كارگران برای تعمير سكو VIP #استاديوم #آزادی مجبور شدند يكی از ديوارها را بشكافند كه بعد از شكافتن آن، متوجه ۶ #توالت پشت #ديوار شدند كه سال‌ها بلااستفاده مانده بود.»

تالار اسرار باز شده است، دشمنان وارث مراقب باشند! 😂😐😌