شایعه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که تا دیروقت #بیدار می‌مانند، تمایل بیشتری به #ریسک کردن دارند و معمولا افرادی #ریسک‌پذیر هستند.

شایعه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که تا دیروقت #بیدار می‌مانند، تمایل بیشتری به #ریسک کردن دارند و معمولا افرادی #ریسک‌پذیر هستند.

این ادعا هیچ #سند و #مدرک #علمی معتبری ندارد و معیارهای تشخیص و تعیین ریسک‌پذیری افراد بسیار پیچیده‌تر از این هستند که بتوان با یک ویژگی آن را مشخص کرد.

#چه_جالب #دانستنی #شایعه #شایعه_یا_واقعیت