افزایش قیمت نان!

رئیس اتحادیه نان سنگکی: پیشنهاد افزایش قیمت را داده‌ایم

هنوز برای افزایش قیمت #نان تصمیم‌گیری نشده است، پیشنهاد شده نان به صورت کیلویی به فروش برسد. این پیشنهاد ابتدا باید در کار گروه منطقه‌ای و ملی نان مصوب و پس از آن اجرایی شود.

درباره پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی قیمت نان:

با توجه به هزینه‌ها ما خواهان افزایش بیشتر قیمت نان هستیم.