تعداد مسمومان الکلی بندرعباس ۲۶۸ نفر؛ ۲۲ فوتی و ۲۴۰ نفر ترخیص شدند

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی #هرمزگان از افزایش تعداد مراجعه کننده گان به مراکز درمانی در اثر #مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در #بندرعباس به ۲۶۸ نفر خبر داد.