تجاوز بی‌رحمانه پدر به دخترش توسط پسرانش!

طبق گزارشات پلیس، جیمز ۴۷ ساله به همراه فرزندانش پاگی ۱۹ ساله و رایان ۲۶ ساله به دخترخود #تجاوز کرده و بعد او را به #آتش کشیدند.

این ۳ متجاوز به #پلیس گفتند که به دلیل این که دایانا آن‌ها را به پلیس لو ندهد او را به #قتل رساندند و به پیشنهاد رایان #جسد او را به آتش کشیدند.

این حرکت غیرانسانی پدر و پسرانش توسط دخترخاله دایانا به پلیس گزارش شده است.

او به مامورپلیس گفت که شاهد تجاوز و قتل دخترخاله‌اش توسط پدر و برادرانش بوده است، آنها با بستن دهان و دستان دایانا زمانی که خواب بود به هدف شیطانی خود رسیدند.

سراناجم جیمز به همراه پسرانش پس از دستگیری لب به #اعتراف گشودند.

آنها در اعترافات خود گفتند که ۳ نفری به دایانا تجاوز کردند و بعد به دلیل این که او پدر و برادرانش را به پلیس لو ندهد، وی را به آتش کشیدند.

پلیس پس از ثبت اظهارات آن ها، این ۳ متجاوز را برای اجرای #حکم قانونی به دادگاه منتقل کرد.

طبق نظر هیئت منصفه آن ها به ۵۰ سال زندان برای تجاوز و ۲۵ سال #زندان برای قتل دخترجوان محاکمه شدند.