عباس عبدی: اگر لباس فوتبالیست‌ها موجب گناه است، درباره #لباس احرام حجاج چه می‌گویید؟

یادداشت عباس عبدی در #روزنامه اعتماد با اشاره به سخنان اخیر دادستان کل کشور درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها:

اولین

عباس عبدی: اگر لباس فوتبالیست‌ها موجب گناه است، درباره #لباس احرام حجاج چه می‌گویید؟

یادداشت عباس عبدی در #روزنامه اعتماد با اشاره به سخنان اخیر دادستان کل کشور درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها:

اولین پرسش این است که مستقل از درستی یا نادرستی ادعاهای مطرح شده مبنی بر #گناه بودن حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، این اظهارات براساس کدام یک از وظایف قانونی دادستان کل انجام شده است؟

در هيچ يك از مواد قانونی از قانون آيين دادرسی كيفری در خصوص وظايف و اختيارات دادستان كل كشور وظيفه‌ای در ورود به اين موضوع برای دادستان كل كشور منظور نشده است.

پرسش بعدی اين است كه مگر وظيفه دستگاه قضايی جلوگيری از گناه است؟ بر فرض كه اين عمل گناه باشد، قطعا چنين نيست. وظيفه دستگاه قضايی اجرای قانون است. فرض اساسی اين است كه نظام جمهوری اسلامی ايران آنچه را كه از #اسلام به صورت واجب و حرام ضرورت دانسته است در قالب قانون در آورده، و برای اجرا به دستگاه قضايی ابلاغ كرده است. به همين خاطر وظيفه اين دستگاه نيز اجرای #قانون است.

در مورد ديدن مردان نيمه‌لخت كه معلوم نيست، چرا چنين توصيف شده‌اند، هيچ مشكلی شرعی وجود ندارد. خيلی خوب بود ايشان مستند اين حكم را هم می‌گفتند. در مراسم #حج پوشش مردان كمتر از فوتباليست‌ها است.