۲۶میلیون دقیقه مکالمه بین ایران و عراق انجام شده است

وزارت ارتباطات:

از ۲۴ مهر تا ۸ آبان (دو هفته) ۲۶.۵ میلیون دقیقه #ترافیک #مکالمه بین #ایران و #عراق داشتیم که از این تعداد ۷۰ درصد صادره از ایران به عراق و ۳۰ درصد مابقی وارده از عراق به ایران بوده است.